Výzva na jednotu č.9


SK

Projekt Jednota je rezidenčný formát, kde vzniká dielo pre veľkoformátový rám 4 x 9 m, ktoré je následne po dobu približne jedného roka inštalované na budove miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica. 

Dokumentácia predchádzajúcich ročníkov na tomto odkaze.

Doterajší autori a ich diela:

Jednota 2013 – Juliana Mrvová, Putovanie krajinou (srdca)
Jednota 2014 – Daniela Krajčová, Testudo
Jednota 2016 – Veronika Šramatyová, Perníky nájdených sestier
Jednota 2017 – Matej Fabian, Clash of Civilisations 
Jednota 2018 – Matej Fabian, Crash
Jednota 2019 – Dominik Hlinka, Kaštieľ Dúbravických
Jednota 2020 – Rastislav Podoba, Pozorovateľ
Jednota 2021 – Erika Mészárosová, Záhrada

Rezidenčný formát JEDNOTA je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku/rezidencie 2022, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Podmienky

9. ročník veľkoformátovej realizácie vo verejnom priestore na stene miestnych potravín v obci Dúbravica.

Dátum otvorenia výzvy: 21. február 2022
Uzávierka výzvy: 21. marec 2022
Trvanie rezidenčného pobytu: 28. máj – 25. jún 2022, vernisáž 25. 6. 2022.
Miesto realizácie: Dúbravica (okres Banská Bystrica), periférne kultúrne centrum ŠKÔLKA

Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 21. marca 2022 predložiť:

1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine

2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel/projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) online alebo vo formáte pdf

3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 1 strana A4)

4. Predpokladané technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt

Prihlášky zasielajte na: info@perifernecentra.com
Kontakt: Andrej Poliak, 0907 842 091. Ďalšie otázky a návštevy sú vítané.

Podmienky rezidenčného pobytu:

Umelecká rezidencia v dĺžke 1 mesiac.

Autorský honorár v sume 800 EUR brutto. 

Jednoduché ale komfortné ubytovanie priamo v kultúrnom centre Škôlka. 

Zabezpečenie spotrebného materiálu (plátno, farby, štetce, a pod.) v hodnote 550 EUR.

Zabezpečenie technickej, produkčnej podpory a propagácie.

Dielo ostáva v spoluvlastníctve občianskeho združenia Periférne centrá.

Požiadavky na umelca:

Realizácia diela a účasť na tvorivom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých termínov, vrátane vernisáže.

Realizácia sprievodnej aktivity pre verejnosť (formou otvoreného ateliéru, diskusie, workshopu a pod.).

Aktívna spolupráca s organizátorom, predloženie dokladov potrebných k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody.

Okrem toho ponúkame:

Tvorivé zázemie v kultúrnom cente Škôlka (vybavená kuchyňa, záhrada, dielňa), veľa možností pre pohyb v krajine (pešie túry, cyklotúry), sauna.

Možnosť zúčastniť sa pobytu s rodinnými príslušníkmi, domácimi miláčikmi.

Skúsenosť z pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny.

Spoluprácu s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku.

EN

Residency’s aim is to create a site-specific large-format arwork on frame (9 x 4 m) that will be long-term exposed in the village Dúbravica on building of local groceries called Jednota (means Unity). Within this format, we try to introduce the public to a diverse range of contemporary artists.

Documentation of previous years on this link.

Previous artists and their works:

Jednota 2013 – Juliana Mrvová, Putovanie krajinou (srdca)
Jednota 2014 – Daniela Krajčová, Testudo
Jednota 2016 – Veronika Šramatyová, Perníky nájdených sestier
Jednota 2017 – Matej Fabian, Clash of Civilisations
Jednota 2018 – Matej Fabian, Crash
Jednota 2019 – Dominik Hlinka, Kaštieľ Dúbravických
Jednota 2020 – Rastislav Podoba, Pozorovateľ
Jednota 2021 – Erika Mészárosová, Záhrada

The JEDNOTA residential format is part of the year-round project Laboratory of Contemporary Rural Culture/Residences 2022, which was supported from public funds by the Slovak Arts Council.


Terms

Open Call commences on: Monday 21st February 2022
Application deadline closes on: Monday 21st March 2022
Residency duration: 4 weeks
Residency period: 28th May – 25th June 2022
Residency location: Dúbravica (near to Banská Bystrica), Slovakia
Opening by end of residency: 25th June 2022

The applicant for residency should present to March 21, 2022:

1. brief biography in Slovak or English

2. portfolio (visual documentation of works / projects, list of completed projects, …), online or in pdf format

3. description of project she/he wants to implement during residency (1 A4 page max.)

4. description of technical and material equipment necessary for your project

Sending application form and portfolio by email to info@perifernecentra.com
Contact: Andrej Poliak, +421907 842 091, questions and visits welcomed.

About Residency

1-month long residency stay.

Royalty 800 EUR gross (other charges – transport, food, … will not be covered).

Free accommodation and workspace in a cultural center Škôlka in Dúbravica.

Technical support, promo, production support.

Work material (canvas, frame, other), material costs reimbursed up to 550 euros for the realization of artwork (colors, brushes,
etc.).

Work of art remains co-owned by the civic association Periférne centrá.

Expectations towards the artist

To participate in a residency stay in accordance with the agreed terms and deadlines.

To submit painting on canvas (size 9 x 4 m) within the agreed time. Site-specific artwork as a result of residency remains in the
place of its production and in administration of Periférne centrá.

To take part in the opening of painting in Dúbravica at the end of residency (25th June 2022).

To involve the public into an art process (in the form of a workshop, open studio, discussion etc.).

To submit all documents required for billing costs associated with residency according to the agreement.

Benefits

Working & leisure background in the cultural center (equipped kitchen, garden), many opportunities in the countryside as hiking.

Biking or sauna.

Possibility to take part in the residency stay with your partner or family, pets.

Experience of staying and creation in the environment of Slovak countryside, experience of creation of artwork for/in public.

Rural space.

Cooperation with established cultural center, long-term devoted to the dissemination of culture in rural space.